MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Informacja dotycząca zmiany nazw ulic w Lidzbarku Warmińskim

 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM INFORMUJE O ZMIANE
NAZW ULIC W LIDZBARKU WARMIŃSKIM


Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gmina Miejska miała ustawowy obowiązek zmienić nazwy ulic.


W związku z powyższym Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim w dniu 19 lipca 2017 r. podjęła uchwały
o zmianie następujących ulic: • Kalinowskiego na ul. Przystaniową

 • 22-go Lipca na ul. Spokojną

 • 30-lecia PRL na ul. Nad Łyną

 • Góreckiego na ul. Akacjową


Uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Lidzbarku Warmińskim wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Informację o wejściu w życie powyższych uchwał Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego poda do publicznej wiadomości.


Art. 5 ust. 2 w/w ustawy mówi, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że: • Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, praw jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności,

 • Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczeniem korespondencji pod wskazany adres.

 • Nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach
  i pismach urzędowych.


Po wejściu w życie uchwał w sprawie zmiany nazw ulic, mieszkańcy ulic, o których mowa powyżej powinni wykonać następujące czynności: 1. Urząd Skarbowy należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym na druku ZAP-3

 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu
  do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne. Powyższe dotyczy także przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. Właściwą
  do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.

 4. Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.

 5. Dostawca gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.

 6. Opłata za gospodarowanie odpadami – Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim zmianę adresu naniesie z urzędu, nie ma konieczności składania korekty deklaracji,

 7. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.

 8. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.


 


 


Lidzbark Warmiński, dnia 24 lipca 2017 r.


                                                                                                       BURMISTRZ            


LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

powrót