MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Informacja o rozpoczęciu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Uprzejmie informujemy, że w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński od 1 lipca 2017 roku, selektywna zbiórka odpadów zostanie rozszerzona o odpady ulegające biodegradacji.

W związku z powyższym w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, będą zobowiązani do segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji i zmieszane.

W tym celu przy budynkach wielolokalowych w „gniazdach” do selektywnej zbiórki odpadów, zostaną dostawione dodatkowe, brązowe kontenery z napisem BIO, natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych do 4 lokali oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, otrzymają worki w kolorze brązowym z napisem BIO, których dystrybucją zajmie się Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy) w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie (brak kompostownika), będą zobowiązani złożyć nową deklarację z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji oraz zobowiązani będą do ponoszenia opłaty za odbiór ww. odpadu.
Niezwykle ważnym jest aby odpady zbierane u źródła (czyli przez mieszkańców) były odpowiednim surowcem do kompostowania.

Do pojemników i worków na odpady biodegradowalne należy wrzucać:
- skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty bez ziemi,
- drobne gałęzie drzew i krzewów,
- odpady kuchenne, spożywcze - stałe,
- resztki żywności,
- owoce, warzywa,
- fusy po kawie i herbacie,
- skorupki jajek,
- trociny i kora drzew

Prosimy nie wrzucać do pojemników i worków na odpady biodegradowalne:
- mięsa, kości zwierząt,
- oleju jadalnego,
- płynnych odpadów kuchennych,
- odchodów zwierząt,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Wrzucanie do brązowych pojemników innych odpadów niż bio, tj. nienadających się do kompostowania, dyskwalifikuje bioodpad, tzn. taki surowiec nie będzie nadawał się do kompostowania i zostanie potraktowany jako odpad zmieszany. Jeśli więc mamy wątpliwość czy dany odpad jest bioodpadem czy też nie, lepiej wrzućmy go do pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady biodegradowalne muszą być przygotowane przez mieszkańców w taki sposób, aby umożliwiły bezpieczny ich odbiór przez firmę odbierającą odpady.
Gałęzie i korzenie drzew, należy pociąć na mniejsze kawałki, rozdrobnić i umieścić w brązowych workach. Odpady biodegradowalne należy pakować w taki sposób, aby worki nie rozerwały się pod wpływem ciężaru. Zawartość worków nie może z nich wystawać, a worki powinny być zawiązane.

Zachęcamy mieszkańców do właściwego gospodarowania odpadami.

Miej wpływ na nasze środowisko – segreguj rozsądnie!
B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski
powrót