MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Konkurs w ramach „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”.

OGŁOSZENIE


                Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza konkurs w ramach „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”.


Wysokość nagrody pieniężnej dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 50% wydatków poniesionych na inwestycję poprawiającą estetykę budynków, nie więcej jednak niż 100.000 złotych.


Wnioski konkursowe należy składać do 29 września do godziny 1200 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14.  • Adresat konkursu  1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, niezaliczeni do podmiotów sektora finansów publicznych, osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe.

  2. Udział w konkursie mogą brać właściciele nieruchomości, którzy rozpoczęli inwestycje po 1 stycznia 2017 r.  • Cel konkursu


Konkurs ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego i spójności architektoniczno - projektowej z układem przestrzennym oraz z promocją miasta.  • Przedmiot konkursu


Poprawa estetyki budynków poprzez opracowanie i wykonanie elewacji budynków w ramach koncepcji urbanistycznej i archtektoniczno - przestrzennej obszaru Miasta Lidzbark Warmiński.  • Komisja Konkursowa oceni:  1. a) poprawę spójności architektoniczno - projektowej z układem przestrzennym,

  2. b) spójność poprawy ładu przestrzennego z poprawą warunków i jakości życia mieszkańców miasta (m.in. łamanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych),

  3. c) spójność między poprawą ładu przestrzennego a wzrostem promocji miasta.


 


Link do Uchwały NR XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016
powrót