MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Konsultacje dotyczące nazw dwóch rond

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego


zaprasza


do składania wniosków dotyczących nadania nazw skrzyżowaniom
w kształcie ronda w Lidzbarku Warmińskim


Stosownie do Uchwały Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wytycznych w zakresie nadawania nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom  wewnętrznym w mieście Lidzbark Warmiński, która w § 2 stanowi iż nadawanie nazw obiektom miejskim odbywa się na wniosek lub z urzędu.


W związku z powyższym informuje,  skrzyżowania w kształcie ronda nie posiadają nazw: 1. Rondo położone na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Wiejskiej.

 2. Rondo położone na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Kopernika.


Wnioski o nadanie nazw skrzyżowaniom w kształcie ronda należy składać do dnia 15 sierpnia  2018 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub w Referacie  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.


Mapa z zaznaczonymi rondami oraz wzór wniosku o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu dostępne są na stronie internetowej : www.lidzbarkw.eu w zakładce „konsultacje społeczne” - „aktualne” .


Wniosek oraz lokalizacja rond


Informujemy, że załącznik Nr 1 do wytycznych w postępowaniu przy rozpatrywaniu wniosków  i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim miasta Lidzbark Warmiński   zawiera klauzule informacyjne dotyczące realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 , tel. 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: j.kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel. 897678535

 3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna: podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego w przetarg lub bezprzetargowo zgodnie z art. 13  Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 5. Podanie danych osobowych jest:


- obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarcie umowy,


- dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

powrót