MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie żądania zaprzestania wprowadzania przez Zakład Mleczarski Polmlek Spółka z o.o. niedozwolonych substancji do rzeki Łyny.

StanowiskoRady Miejskiej i Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.


w sprawie żądania zaprzestania wprowadzania przez Zakład Mleczarski Polmlek Spółka z o.o. niedozwolonych substancji do rzeki Łyny.


        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz.935) oraz § 1, ust. 2, pkt. 6 Regulaminu Rady Miejskiej, załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 2 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lidzbark Warmiński (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2015 r. poz. 3462):


Rada Miejska oraz Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego są poważnie zaniepokojeni powtarzającymi się wyciekami niedozwolonych substancji z oczyszczalni Zakładu Mleczarskiego Polmlek Spółka z o.o., a także towarzyszącym wyciekowi ścieków, wyczuwalnym w mieście oraz jego okolicach, uciążliwym odorem, generowanym przez ww. Zakład.


Ostatni zrzut ciemnej, gęstej substancji z oczyszczalni, miał miejsce
20 sierpnia 2017 r. Pomimo oświadczenia Zakładu Polmlek, w którym  informuje, że osad jest masą biologiczną i nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko, nie mamy pewności, czy ww. proceder rzeczywiście nie ma negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta, a także na florę i faunę naszego regionu.


Przypominamy, że Lidzbark Warmiński posiada status obszaru ochrony uzdrowiskowej i w niedługiej perspektywie czasowej ma ambicje stać się uzdrowiskiem. Atrakcyjność rzeki Łyny przyciąga kajakarzy, wędkarzy i turystów. Wzdłuż rzeki biegnie ścieżka rowerowa Green Velo, a aktualnie realizowana jest inwestycja „Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika”.                                   Ww. inicjatywy pochłonęły wiele wysiłków oraz znaczących środków finansowych, zatem nie możemy pozwolić na to, by dalsze zanieczyszczanie środowiska obniżało ich wartość, deprecjonowało jakość tych przedsięwzięć i zniweczyło nakreślone przez nas plany.


         Uświadamiając, że Rada Miejska oraz Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego są wyrazicielami opinii wszystkich mieszkańców, żądamy natychmiastowego zaprzestania wprowadzania do rzeki niedozwolonych substancji i wyeliminowania fetoru, a jednocześnie definitywnego zakończenia procederu niszczenia środowiska naturalnego,  wpływającego negatywnie na jakość i komfort życia, zarówno mieszkańców, jak i coraz liczniej odwiedzających nas gości.


         Bezwzględnie oczekujemy od Zakładu przeprowadzenia skutecznych działań kładących kres ww. praktykom „zatruwania” naszego miasta, jego mieszkańców oraz środowiska naturalnego, będącego jego naturalnym bogactwem.


 


Burmistrz Lidzbark Warmiński               Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Wiśniowski                                   Andrzej Kędzierski

powrót