MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Termomodernizacja obiektów szkolnych przy ulicy Poilna 36

Termomodernizacja kompleksu trzech budynków szkolnych przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim w ramach


Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna,


Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja budynków,


Poddziałania 4.3.1. - Efektywność energetyczna budynków publicznych.


Miejscem realizacji projektu są budynki szkolne Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Nr 6 zlokalizowane przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim.


W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych:


- docieplenie ścian zewnętrznych budynków,


- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,


- docieplenie stropodachów,


- docieplenie podłóg w piwnicy,


 - wymiana okien na plastikowe,


- wymiana drzwi zewnętrznych,


- modernizacja instalacji CO poprzez wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą,


- wymiana przewodów rozprowadzających poziomych i pionowych instalacji wewnętrznej,


- modernizacja CWU poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych płytowych (w SP4) do produkcji ciepłej wody użytkowej


- montaż oświetlenia LED


Projekt realizuje cele:


Cel 1: Zmniejszenie energochłonności budynków.


Cel 2: Redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynków.


Cel 3: Zmniejszenie emisji C02 do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE.

Dołączone pliki:
powrót