MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAA



Z życia miasta

Zmiany stawek w Programie Realizacji Świadczeń Wzajemnych

17 Lipca 2015 roku Burmistrz wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych, skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkalnego zasobu Gminy. Od wielu lat obserwujemy niepokojące zjawisko stopniowego wzrostu zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Wraz ze wzrostem zaległości rośnie również liczba zalegających z zapłatą czynszu. Istniejące zaległości z tytułu najmu lokali są w dużej mierze nieściągalne, a zastosowane środki egzekucyjne nie dają spodziewanych efektów. W związku z powyższym Burmistrz podjął próbę wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności lokalnej inicjując Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych, którego celem jest umożliwienie spłaty zadłużenia i ochrona przed skutkami postępowania egzekucyjnego. Osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą miały możliwość regulowania swojego zadłużenia korzystając z Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych. Osoby chętne do skorzystania z ww. programu proszone są o kontakt z działem administracyjnym ABK w Lidzbarku Warmińskim. Dnia 26 marca 2018 r. ww. wydane zostało nowe zarządzenie zmieniające cenę jednostkową za godzinę wykonywanych prac.


http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLidzbarkuWarminskim/document/482036/Zarz%C4%85dzenie-SE_0050_37_2018_MG

powrót